Viraj Parikh: Birth Date: 22/11/72

Neerja Parikh: Birth Date:

Vaastav Parikh: Birth Date: