Shyam Majmudar - Birth Date: 18/8/69

Kavita Majmudar - Birth Date: 26/3/68

Harini Majmudar - Birth Date: 24/12/99